“ނޮވެމްބަރ” ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އަންނަނީ މިމަހު 14 އިން 16 އަށް

Sat, 09 Dec 2023 01:29 AM

View on this article on MUNIAVAS

“ނޮވެމްބަރ” ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އަންނަނީ މިމަހު 14 އިން 16 އަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން 04 ޑިސެމްބަރުގައި ޕްރިމިއާކުރި ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ” ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މި ފިލްމު ދައްކާނީ މިމަހު 15،14 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ” ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ނަންބަރަށް 9715523 ގުޅައިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ އެވެ. ޓިކެޓް ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނީ “ސެސަލް ގްރިލް” ގައެވެ.

🎦ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ“ގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ މުނިއަވަސް އޮންލައިންMore from MUNIAVAS