ޢީދު މުބާރަކް

Tue, 09 Apr 2024 08:48 PM

View on this article on Kaafu Online

ޢީދު މުބާރަކް

ޢީދު މުބާރަކް. ރާއްޖޭގައި އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ފަށާ ވަގުތަކީ ހެނދުނު 07:00 ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިފަހަރު މާލެއާއި އަތޮޅުގައި އީދު ކުލަގަދަ ކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ފަށާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ، އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި މާލޭ އާއި ރާއްޖެތެރޭގެ ބޮޑެތި ރަށްތައް ކުލަ ބޮކިތަކުން ދިއްލައި ޒީނަަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރުމަކީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ.

The post ޢީދު މުބާރަކް first appeared on ކާފު އޮންލައިން.More from Kaafu Online