ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާގެ 76 ސިފައިން ފޮނުވާލައިފި، ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާނީ މަދަނީން!

Sat, 11 May 2024 05:50 PM

View on this article on Bonthi News

ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާގެ 76 ސިފައިން ފޮނުވާލައިފި، ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާނީ މަދަނީން!

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކޮށް 76 ސިފައިން ފޮނުވާލާފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އިންޑިއާ އާއިއެކު ވެފައިވާ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށޫން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓުކުރާ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމަށް ތިބި އެގައުމުގެ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވައިލިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަށްފަހު އެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ގެނައި މަދަނީންނަކީ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އުފެއްދި ކުންފުންޏަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓުކުރަމުން އައި ތިން ޕްލެޓުފޯމަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެގެން ތިބި އިންޑިއާގެ 76 ސިފައިން ފޮނުވާލުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ބަދަލުގައި އެ ޕްލެޓުފޯމުތައް އޮޕަރޭޓުކުރަން މަދަނީން ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއާ ކޯއަށް ބޭނުންވާ އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޢައްސާން ވިދާޅުވީ، އޭރިއަލް ޕްލެޓްފޯމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ޕްލެޓުފޯމުތަކެއްކަން މިހާތަނަށް އަދި ނިންމާފައިނުވާކަމުގައެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަށް ގާއިމުކުރިނުވަތަ ލެޓާ އޮފް އެކްސްޗޭންޖުގެ ދަށުން މިހާރު ހުރި ޕްލެޓުފޯމުތައް އޮޕަރޭޓުކުރުމަށް ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޖާގަ އޮންނާނެ ކަންވެސް މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.More from Bonthi News