އާރަށު މައްސަލަ: ހުކުމް ބާތިލް ކޮށް، ހައިކޯޓުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފި

Thu, 18 Apr 2024 06:06 PM

View on this article on Bonthi News

އާރަށު މައްސަލަ: ހުކުމް ބާތިލް ކޮށް، ހައިކޯޓުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފި

ވ.އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…More from Bonthi News