ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

Thu, 23 May 2024 03:01 PM

View on this article on Police Life

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗާއި ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.


އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ:

 

ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 

މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު، ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރިން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ 100 ރުފިޔާ. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 598084

 

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ހެންވޭރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 

މެއި 13 ވަނަ ދުވަހު، ޓެކްސީއަކުން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ވޮލެޓެއް. (ވޮލެޓުގައި 400 ރުފިޔާ) އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 597708

 

މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު، ސޯސަންމަގުން  ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ 2000 ރުފިޔާ. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 598104

 

މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު، ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ކައިރިން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ 4825 ރުފިޔާ. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 595728

 

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން 9400053 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ހެންވޭރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 

މެއި 14 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޓަވަރު 7 ކައިރި ޕާކުތެރެއިން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ 100 ރުފިޔާ. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 597803

 

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން 9393351 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އެއާޕޯޓު ޕޮލިސް

 

އެޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެރައިވަލް، ފާހާނާ ބަރި ކައިރިން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ 67 ޑޮލަރު.

 

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން 9968024 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު އެއާޕޯޓު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވެ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

 More from Police Life