މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުނޑުކޮށްލާ، މަސްވެރިންނަށް މިހާރުތިބީ ފެނަކައިން ވަޒީފާ ދީފަ: ހަސަން ލަފީތް

Thu, 08 Jun 2023 08:12 AM

View on this article on Masverin

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުނޑުކޮށްލާ، މަސްވެރިންނަށް މިހާރުތިބީ ފެނަކައިން ވަޒީފާ ދީފަ: ހަސަން ލަފީތް
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުނޑުކޮށްލާ، މަސްވެރިންނަށް މިހާރުތިބީ ފެނަކައިން ވަޒީފާ ދީފައި ކަމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕޭނަށް ވޯޓު ގިނަކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަން މަސައްކަތެއް ނެތީސް ވަޒީފާ އުފައްދަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަލަށް އުފެއްދި 'ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް'ގެ ސިޔާސަތަކީ ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކޮށްދިނުން ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. "ނިކަން ބައްލަވާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހައްދަވާފަ އޮތް ގޮތް، […]

More from Masverin