ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ

Mon, 29 May 2023 08:30 AM

View on this article on Masverin

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ
ނ. ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. ނ. ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ 18.39 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. ނ. ވެލިދޫއަކީ 2700 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށެކެވ.ެ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ޢާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައެވ.ެ އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް މަދުބަޔަކު މަސައްކަތްކުރެއެވ.ެ ދޯނި އެހެލާ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ވެލިދޫ ރައްޔިތުން ދަނީ ޒަމާނުއްސުރެ […]

More from Masverin