މިޔަރެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފައި ބުރިވެއްޖެ

Sun, 28 May 2023 11:00 PM

View on this article on Masverin

މިޔަރެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފައި ބުރިވެއްޖެ

ޓާކްސް އެންޑު ކޭކަސްގައި މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިއަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފިއެވެ.އޭނާގެ ފައިގައި މިޔަރު ދަތް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަހުޅުން ތިރިވަނީ ފަޔާ ވަކިވެފައެވެ.

ޙަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި މިޔަރު އޭނާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ސްނޯކްލިންގަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. 22 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ މޫދަށް ދިޔައީ ރަހުމަތްތެރިޔަކާއިވެސް އެކުގައެވެ. އޭނާ މޫދަށް އެރިފައިވަނީ ޓާކްސް އެންޑު ކޭކަސްގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެއްކަމުގައިވާ ބްލޫ ހެވަން ރިސޯޓާއި ކައިރި ހިސާބަކަށެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ މޫދަށް އެރެން ދިޔައީ އެކްސްކާޝަންތައް ބާއްވާ ބަޔަކާއި އެކުއެވެ. އެނާއަށް މިޔަރު ހަމަލާދިނުމާއި އެކު އެބޯޓުގެ ކެޕްޓަންވަނީ އަވަސް ފަރުވާ ދީފައެވެ. އަދި ފަޔާ ވަކިވެފައިވާ ފައިތިލަވެސް މޫދުން ހޮވައިގެން ގެނެސް އައިސްއަށް އަޅާފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމެޖެންސީ އެއަރކްރާފްޓު އައުމަށް 6 ގަޑިއިރު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ފައިތިލަ ފަޔާ ގުޅުވޭގޮތްވަނީ ނުވެއެވެ. އަންހެން މީހާ އެއަރލިފްޓުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައިވަނީ މަޔާމީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށެވެ.

އަންހެން މީހާ އަކީ މެރަތަންތަކުގައި ދުވުމަށް ލޯބި ކުރާ މީހެކެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އޭނާވަނީ ނެދަލޭންޑްސްގައި ބޭއްވި މެރަތަންއެއްގައި ދުވެފައެވެ.

މިޔަރަށް އުދަގުލެއްް ނުކުރާއިރުވެސް، މިޔަރު ހަމަލާދިނުމަކީ އާއްމުކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވީ 10 އަހަރުތެރޭ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް އެވްރެޖްކޮށް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ 80 ވަރަކަށް ކޭސްއެވެ.More from Masverin