ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ 2 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ޤާއިމްކޮށްފި

Sun, 28 May 2023 07:32 AM

View on this article on Masverin

ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ 2 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ޤާއިމްކޮށްފި

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ކަނދުފަތި ވިޔުގައިން ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ 2 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ.އަލުން ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އދ. މާމިގިލި ކަނދުފަތި، ފެންފުށީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 16 މޭލު ބޭރުގައި އަދި ލ .މާވަށު ކަނދުފަތި މާވަށުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 14 މޭލު ބޭރުގައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގެ ކަނދުފައްޗެއް ކަނޑައިގެން ގޮސްފިނަމަ، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ރަސްމީކޮށް އެންގުމުން ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. އެހެންކަމުން ކަނދުފަތި ކަނޑައިގެން ދިއުމުން އޭގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް ހުރިހާ މަސްވެރިން ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ. ކަނދުފައްޗެއް ކަނޑައިގެން ގޮސްފިނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަން އެންގުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް ކަނދުފަތިތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެގޮތުންއެއްވެސް ކަނދުފައްޗަކާއި 3 މޭލު ކައިރީގައި ދިރޭ އެންޖަހައި، އަޑިއަށް ފެއްތުމާއި، މިޔަރު ނެގުމާއި، ލޭނު އެޅުމާއި، އެމުގެ ގޮތުގައި ތާވަޅަ ބޭނުންކުރުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން މަނާކަމެކެވެ. އަދި ކަނދުފަތީގެ ބޮލަށް ވާ އައްސައި، އޭގައި ދޯނިފަހަރު އަޅައިގެން ތިބުންފަދަ، އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަމަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެއްކަމަށެވެ.More from Masverin