މަސްވެރިއެއްކަމަށް ބެލޭނީ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި މަސްވެރިކަމުން ލިބޭނަމަ

Fri, 26 May 2023 09:00 AM

View on this article on Masverin

މަސްވެރިއެއްކަމަށް ބެލޭނީ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި މަސްވެރިކަމުން ލިބޭނަމަ
މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ލޭނާރެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ފިރިހެނުންނަކީ ކޮންމެވެސް މާނައެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންނެނެވ. ބައެއް މީހުން މަސްވެރިކަން ކުރަނީ، 'ފުލްޓައިމް ޖޮބެއް' ގޮތަށެވެ. މީހާއަކީ އެއްކޮށް މަސްވެރިއަކަށް ވެގެންނެވެ. އަނެއްބައި މީހުން މަސްވެރިކަން ކުރަނީ، އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރަމުން، 'ޕާޓް ޓައިމް' ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ މަސްވެރިކަމުންވެސް އާމްދަނީ ލިބޭތީއެވެ. ދެން ތިބެނީ ފޫހިފިލުވާލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ފިރިހެނުން ކޮންމެވެސް މާނައެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާއިރު، […]

More from Masverin