ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ހުޅުވާލައިފި

Thu, 25 May 2023 01:00 PM

View on this article on Masverin

ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ހުޅުވާލައިފި
މަސް ދޯނިފަހަރުގައި ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހައްސަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ސަރުކާރުގެ ނޫ އިޤްތިސާދު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާކަން މަތީ ގިނަ ވަގުތު ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ފަހި މޫސުމުގައި އައިސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ، މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ […]


More from Masverin