ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އެގެންދަވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅުއްވަމުން - ނަޝީދު

Thu, 25 May 2023 12:13 PM

View on this article on Masverin

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އެގެންދަވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅުއްވަމުން - ނަޝީދު
ރިޖެކްޓް ކުރާ މަސްތަކުގެ އަދަދު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ހާމަ ނުކުރެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ރިޖެކްޓް ކުރާ މަސްތަކުގެ މައުލުމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ)އެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުގައި އެއްސެވީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރު މިފްކޯއިން ތައިލެންޑްއަށް ވިއްކާފައިވާ ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހާއި ކުދި ކަންނެލި މަހުގެ ރިޖެކްޝަން ލެވެލް ނުވަތަ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ އިން […]

More from Masverin