މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ އަދަދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

Thu, 25 May 2023 09:00 AM

View on this article on Masverin

މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ އަދަދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މިފްކޯއިން މަސްވެރިންގެ އަތުން 34،082 ޓަނުގެ މަސް ގަނެފިއެވެ. މި އަދަދަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި މަސް ކިރުވި އަދަދަށްވުރެ %28 އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިފްކޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ 1 އިން މެއިމަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިފްކޯގެ ސެންޓަރުތަކަށްވަނީ 34،082 ޓަނުގެ މަސް ކިރުވާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި މިފްކޯއަށް ކިރުވާފައިވަނީ 26،694 ޓަނުގެ މަހެވެ. މަސް ކިރުވި އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު، މަސްވެރިންނަށް […]

More from Masverin