މެރިކަލްޗަރކުރުމަށް މޫދުކޮށި އަދި ދިރޭ ކުދި ފާނަ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލައިފި

Wed, 24 May 2023 03:00 PM

View on this article on Masverin

މެރިކަލްޗަރކުރުމަށް މޫދުކޮށި އަދި ދިރޭ ކުދި ފާނަ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލައިފި
މެރިކަލްޗަރކުރުމަށް މޫދުކޮށި އަދި ދިރޭ ކުދި ފާނަ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ ސިނާއަތެއް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، މެރިކަލްޗަރކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މޫދު ކޮށްޓާއި ދިރޭ ކުދި ފާނަވިއްކުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ގަސްދުކޮށް އެތަކެތި ގަތުމަށް އެދި ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ. މޫދު ކޮށްޓާއި ދިރޭ ކުދި ފާނަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުމުގެ މަގުޞަދަކީ ފާނަ ބޮޑުކޮށްގެން މެރިކަލްޗރގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިން ކަމަށް […]

More from Masverin