ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ފޮނުވި ސިޓީ ބަންޑާރަނައިބަށް ފެނުނުކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ: ޝިޔާމު

Wed, 24 May 2023 01:00 PM

View on this article on Masverin

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ފޮނުވި ސިޓީ ބަންޑާރަނައިބަށް ފެނުނުކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ: ޝިޔާމު
ޗާގޯސް ރަށްތަކުގެ ސިޔާދަތީ ބާރުވެރިކަން މޮރިޝަސްއަށް އޮތް ކަމަށް ރާއްޖެއިން އެއްބަސްވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރައް ފޮނުއްވި ސިޓީ ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބް އިބްރާހިމް ރިފްއަތުއަށްވެސް ފެނުނުކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެމްބަރު ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ސަރަހައްދުން ބެހިގޮތާއި މެދު ރާއްޖެއިންވެސް އުފާ ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، މޮރިޝަސްއިންވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން އުފާ ފާޅުކޮށްފައެވެ. "ރާއްޖެ މޮޅުވީ ކަމަށްބުނެ އުފާ ފާޅުކުރި، މޮރިޝަސްއިންވެސް […]

More from Masverin