ފަރުމަސްވެރިކަން ހިމެނޭހެން، ކޮވިޑް-19 އެމެޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓަށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

Wed, 24 May 2023 10:51 AM

View on this article on Masverin

ފަރުމަސްވެރިކަން ހިމެނޭހެން، ކޮވިޑް-19 އެމެޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓަށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ފަރުމަސްވެރިކަން ހިމެނޭހެން، ކޮވިޑް-19 އެމެޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓަށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ވޯލްޑްބޭންކްއާ ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ "ކޮވިޑް-19 އެމެޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން، ކޮވިޑް- 19 އާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ބުރު ނިމި، ތިންވަނަ ބުރަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް 16 އޭޕރީލް 2023 ގައިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ގިނަފަރާތަކަށް މި ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ […]

More from Masverin