މަހިބަދޫ މަސްވެރިންގެ އައްސޭރީގައި ހަދާފައިވާ އެޕާޓްމަންޓް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

Wed, 24 May 2023 09:02 AM

View on this article on Masverin

މަހިބަދޫ މަސްވެރިންގެ އައްސޭރީގައި ހަދާފައިވާ އެޕާޓްމަންޓް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
އދ. މަހިބަދޫ މަސްވެރިންގެ އައްސޭރީގައި ހަދާފައިވާ އެޕާޓްމަންޓްގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އެކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުން: 30 މޭ 2023 ގެ ނިޔަލަށް [email protected]   އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން: 25 މޭ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެއިދާރާގައި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން: 01 ޖޫން 2023 […]


More from Masverin