ބޯވަ އާލާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުވާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެއްވުމެއް

Tue, 23 May 2023 11:00 AM

View on this article on Masverin

ބޯވަ އާލާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުވާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެއްވުމެއް
ސްޕެއިންގައި ބޯވަ އާލާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުވާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑުގައި ބޭއްވި މި އެއްވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ސްޕެއިންގައި ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބޯވަ އަލާކުރާ ފެސިލިޓީގައި ސްވިމިންގ ޕޫލްތަކެއްގައި 3 މިލިއަން ބޯވަ އާލާކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. މިތަން ތަރައްޤީކުރަނީ ސްޕއިންގެ ކެނަރީ އައިލެންޑުސްގައި އަންނަ އަހަރުތެރޭގައެވެ. އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުން ގޮވާލާފައިވަނީ މިފަދަތަނެއް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ދެކޮޅުކަމެއް ކަމަށެވެ. މި ފެސިލިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ […]

More from Masverin