އިހްތިޖާޖު ކުރާތީ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި

Mon, 05 Jun 2023 09:27 AM

View on this article on Hathaavees

އިހްތިޖާޖު ކުރާތީ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި

އިދިކޮޅުން މަޖިލީހުގައި އިހްތިޖާޖު ކުރާތީ، އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، މަޖިލިސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު، އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

އަލުން މަޖިލިސް ފެށުމުން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން، އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ދެ ފަހަރު ދެ ގޮތަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އަމަލު ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މަޖިލިސް ފްލޯ ވަނީ ނިޒާމީ އޮއިވަރެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

(ތަފްސީލު އަންނަނީ…)

The post އިހްތިޖާޖު ކުރާތީ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި first appeared on Hathaavees.More from Hathaavees