ބްރިޖު ހައިވޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

Sat, 27 May 2023 01:53 AM

View on this article on Hathaavees

ބްރިޖު ހައިވޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

More from Hathaavees