ނައީމާ މަރާލަން ބޭނުން ކުރި 2 ހަތިޔާރާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު ހޯދައިފި

Fri, 26 May 2023 08:44 PM

View on this article on Dhen.mv

ނައީމާ މަރާލަން ބޭނުން ކުރި 2 ހަތިޔާރާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު ހޯދައިފި

ނ. މަނަދޫގައި ނައީމާ މޫސާ މަރާލަން ބޭނުން ކުރި 2 ހަތިޔާރާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު ހޯދައިފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..More from Dhen.mv