ހެޔޮ ދުޢާގައި ކަލާ ވާނޭ

Sat, 27 May 2023 12:05 AM

View on this article on Adhives Online

ހެޔޮ ދުޢާގައި ކަލާ ވާނޭ

ނަފުރަތުން ލޯބި ފޮރުވާ ވަންހަނާ އުމުރަށް ނުވެސް ވާނޭ
ލަފުޒުތައް ލޯބި ހިއްސާކުރި، ހިތަށް އެކި އަސަރު ކުރުވާނޭ

ފޮތުން މާޒީގެ ޞަފްހާތައް ކިޔައިލާއިރު، އެ ފިނިފެންމާ
އަތުން ނަގަމުން އެ ފޮތް ލައްޕާލިޔަސް އަސަރާ ހަނދާންވާނޭ

ބިލާހެއްކަމު ވިޔަސް ހުވަފެން އެދުހު ބެލި ރޯލުވާ ހިނދުގައި
ލޮލުން، ފުން ހިތުގެ ފުނުގައިވާ އަސަރު ފެނަކަށްވެ އަންނާނޭ

ދެކަފި މަގުގައި ހިނގާފައިދާން، ދިމާވީ ހާލަތާ ވަގުތާ
ހެކި ވި ނަމަވެސް، ހިތުގެ ހިނގުމާއެކީ އުއްމީދު އާވާނޭ

ހަޔާތުގެ ދަތުރުގައި މަންޒިލް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ މަންޒިލްގައި
ލިޔާނެ ނަޞީބު ނުލިބުނު މީ ދަތުރުވެރިއެއް ކަމަށް ވާނޭ

ދެތާ ދުރުގައި ނުފެނި އުޅުނަސް، ހިތުގެ ވިންދޭ ކަލާ ތިޔައީ
ވަތާއަށް ދަންނަވާއިރު ދޭ، ދުޢާގައި ހެޔޮ ކަލާ ވާނޭ

The post ހެޔޮ ދުޢާގައި ކަލާ ވާނޭ first appeared on އަދިވެސް އޮންލައިން.More from Adhives Online