ޒީޓައިމްސް ބަދިގެ: ސްޓްރޯބެރީ ލެމަނޭޑް

Fri, 26 May 2023 11:51 AM

View on this article on XeeTimes

ޒީޓައިމްސް ބަދިގެ: ސްޓްރޯބެރީ ލެމަނޭޑް

ބޭނުންވާތަކެތި:½ ޖޯޑު ލުނބޯޖޫސް (4 ލުނބޯ)

1/3 ޖޯޑު ހަކުރު

Advertisement

1/3 ޖޯޑު ފެން

ކޮށާފަހުރި 5 ސްޓްރޯބެރީ

20 މިންޓް ލީވްސް

1 ޖޯޑު ފިނިކޮށްފައި ހުރި ފެން ނުވަތަ 5 އައިސްކިއުބް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ސިރަޕް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަކުރާއި ފެން އެއްކުރުމަށްފަހު 5 ވަރަކަށް މިނިޓް މަޑުގިނީގައި ކައްކާލާށެވެ. ކައްކާނީ ހަކުރު ވިރިގެންގޮސް ފެންގަނޑު ސާފުވަންދެނެވެ.

ބޮޑު ޖަގަކަށް ލުނބޯ ޖޫސް، ތައްޔާރުކުރި ސިރަޕް، ސްޓްރޯބެރީ، މިންޓް ލީވްސް އަދި ފިނިކޮށްފަހުރި ފެން ނުވަތަ އައިސްކިއުބް އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު 2 ގަޑިއިރު ވަންދެން އައިސްއަލަމާރީގައި ފިނިކުރަން ބަހައްޓާށެވެ. ރަނގަޅަށް ފިނިކޮށްގެން ބޯއިރު ވަރަށް މީރު ވާނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
+1
0
+1
5
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0


More from XeeTimes