“ފުރޭތަ” އަރާނީ ޖެނުއަރީ 2024 ގައި

Thu, 17 Aug 2023 06:41 AM

View on this article on MUNIAVAS

“ފުރޭތަ” އަރާނީ ޖެނުއަރީ 2024 ގައި

ކުރިން ބުނި އެތި ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރު ޑިސެމްބަރު 04 ވަނަ ދުވަހު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ “ފުރޭތަ“ އޮލިމްޕަހަށް ގެންނަން ނިންމިޔަސް މިހާރު އެ ބުނުން ކެންސަލްކޮށް، ޑާކް ރެއިން އިން ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު “ނޮވެމްބަރ” ގެނައުމަށެވެ.

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމު “ފުރޭތަ“ ނެރޭނެ ތާރީޚް ބަދަލުކޮށް، މިހާރު އެ ފިލްމު ޕްރިމިއާކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 08 ޖެނުއަރީ 2024ގައެވެ.

ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ “ފުރޭތަ“އިގެ ލީޑުން ފެނިގެންދާނީ ހުނަރުވެރި އެކްޓިންއެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޝަރަފުއްދީން ޢަބްދުﷲ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެނިގެންދާނެ މުހިންމު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ރަވީ ފާރޫޤް، މުޙައްމަދު މަނިކް، އަޙްމަދު ސަޢީދު، މުޙައްމަދު ރިފްޝާން (ރިއްޕެ)، އަޙްމަދު ނާޝިތު، ޢަލީ ނަދީހް، އާމިނަތު އަޞީލާ، އާދަމް ރިޒްވީ (ރެކްސް) އަދި ޗައިލްޑް އާޓިސްޓް ނީލް އެވެ.

ފިލްމު “ފުރޭތަ“ އަކީ އަޙްމަދު ޠަލާލްގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ޢަލީ ޝިފާޢު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމު “ފުރޭތަ“އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ނެރޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމުކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމުގައި ވަރުގަދަ ގިނަ ފައިޓްތަކެއްގެ އިތުރުން ބެލުންތެރިން ހައިރާންވާނެ ފަދަ ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަންވެސް މުނިއަވަސްއަށް އެނގިފައިވެއެވެ. ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ވަރުގަދަ ފައިޓް ސީންތައް ހަދާފައިވަނީ ރަވީ ފާރޫޤްގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުންނެވެ.

މުޙައްމަދު ޢަލީ (މޮގާ) ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ޢަލީ ޝިފާޢު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށް އެޑިޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ކެމެރާކުރަނީ އަޙްމަދު ޒިފާފް އެވެ. ވިޒުއަލް އިފެކްޓް ހަދަނީ ވިޝާލް ޒަކީ އެވެ. ޙުސައިން ތަޢުފީޤްގެ މިއުޒިކުން ފިލްމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭއިރު، ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ މޭކަޕްތައްކުރަނީ ޙަސަން އާދަމް އެވެ.


More from MUNIAVAS