ނައީމާގެ މަރު: ތަހުގީގަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް، މަރާލުމުގައި ބޭނުންކުރި ދެ ވަޅި ހޯދައިފި

Fri, 26 May 2023 08:56 PM

View on this article on Khabaru Online

ނައީމާގެ މަރު: ތަހުގީގަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް، މަރާލުމުގައި ބޭނުންކުރި ދެ ވަޅި ހޯދައިފި

ނ. މަނަދޫގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އެރަށު އަންނާރުމާގެ، ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ހަމީދު ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ.ފާއިތުވެދިޔަ މަހުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު މަރާލާފައިވާ ނައީމާގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ހާމަކުރައްވަމުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މިރޭ އެންމެ ފަހުން ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ނައީމާ މޫސާ މަރާލުމަށް ބޭނުންކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ތޫނު 2 ހަތިޔާރުގެ އިތުރުން، ހަމަލާދިން ވަގުތު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު، ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ އެތަކެތި އަޅާ، އަންދާލުމަށްފަހު ފަސްއަޅާ ފޮރުވާފައިވާތަން ކޮނެ އެތަކެތިވެސް މިހާރު ނަގާފައިވާކަމުގައެވެ.

މި ތަހުގީގުގައި ހޯދިފައިވާ އިތުރު ކުރިއެރުންތައް މިރޭ އިރާކޮޅު ކުރެއްވި އިތުރު ދެ ޓުވީޓެއްގައިވެސް ކޮމިޝަނަރ ހަމީދުވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެޓުވީޓުތަކުގައި ހަމީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ނ. މަނަދޫ ނައީމާ މޫސާ މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ދަނީ ލިބެމުން ކަމަށާއި، މިމައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިހާރު އެބަތިބި ކަމުގައެވެ. އަދި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މުހިންމު ހެކިތަކެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކުރަމުން ދާކަމުގައެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަރުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ތަޖުތިބާކާރު، އިންސްޕެކްޓަރ މުހައްމަދު ސާމިހް އިސްކޮށް ހުރެ މާލެއިން ދިޔަ ޓީމާއި ނ. އަތޮޅުގެ ފުލުހުން، މިމަރުގެ ހަޤީޤަތް ހޯދާ އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފަޚްރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމުގައެވެ.

ނައީމާ އަކީ މުޅިން ވަކިން ވަކި ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ނައީމާ އަކީ މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަށު ތެރެ ސާފުކުރަން އުޅޭ މުވައްޒަފެކެވެ.

ނައީމާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ނައީމާ ޑިއުޓީއަށް ނުގޮސްގެން އަދި އޭނާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުން ފުލުހުން އެ ދުވަހު ހަވީރު އެ ގެއަށް ގޮސް ނައީމާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ވައްޓާލައިގެން ބެލިއިރު އެވެ. ފުލުހުން ގެއަށް ވަންއިރު ނައީމާ އޮތީ ޒަހަމްތަކަކާ އެކު ތަޅުންގަނޑު މަތީގައި މަރުވެފަ އެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޒަހަމު ހުރި ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ނައީމާގެ ހަށިގަނޑު މަނަދޫގައި ވަޅުލީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ.More from Khabaru Online