ރައީސް ފޮނުވި ސިޓީ މަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރަންޖެހޭ، ސިއްކުރުކަން އުޅެނީ ބައި ގޯލު ޖެއްސެވުމަށް: ޝާހިދު

Fri, 26 May 2023 11:15 AM

View on this article on Khabaru Online

ރައީސް ފޮނުވި ސިޓީ މަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރަންޖެހޭ، ސިއްކުރުކަން އުޅެނީ ބައި ގޯލު ޖެއްސެވުމަށް: ޝާހިދު

ޗާގޯސްއަކީ މޮރިޝަސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނގާތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މޮރިޝަސްގެ ސަރުކާރަށް ފޮނުވި ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ހިއްސާ ކުރަންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ.އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ އިމުގެ މައްސަލައިގައި 1982 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އިން ނިންމާފައިވާ ހުރިހާ ނިންމުމެއް ހާމަކުރުމަށް ވެސް ޑރ.ޝަހީދު ވަނީ މީގެ ކުރިން ގޮވާލާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ހޯދުމަށް މޮރިޝަސްއިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް […]

The post ރައީސް ފޮނުވި ސިޓީ މަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރަންޖެހޭ، ސިއްކުރުކަން އުޅެނީ ބައި ގޯލު ޖެއްސެވުމަށް: ޝާހިދު first appeared on Khabaru Online.


More from Khabaru Online