މޫނުގައި ހުންނަ ރޫތައް ފިލުވާލަން ރަނގަޅު ފޭސް މާސްކެއް!

Sat, 27 May 2023 05:05 AM

View on this article on Hurihaa.mv

މޫނުގައި ހުންނަ ރޫތައް ފިލުވާލަން ރަނގަޅު ފޭސް މާސްކެއް!

އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް މޫނުގައި ރޫ ޖެހުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ގޭގައި ކުރެވޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭ ކަމަކުން ރަނގަޅުވެސް ވާ ކަމެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ދޮންކެޔޮ (ޗަސްކޮށްފައި)
  • 1/4 މެޒުމަތީ ސަމުސާ ގީ (ގިތެޔޮ)
  • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސެސަމީ ޕައުޑަރު
  • 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަލްމަންޑް މިލްކް
  • 1/2 މޭޒުމަޓީ ސަމުސާ އަލޮވެރާ ޖޫސް
  • 1 ޖޯޑު އަލްމަންޑް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ދޮންކެޔޮ، ގިތެޔޮ، ސެސަމީ ސީޑް ޕައުޑަރު، އަލްމަންޑް މިލްކް، އަލޮވެރާ ޖޫސް އަދި އަލްމަންޑް (ތޮށި މަށާފައި) ފެން އެޅުމަށް ފަހު ބްލެންޑަރަށް އަޅާފައި ޕޭސްޓް ހުންނަ ގޮތަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އައިސް އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާފައި ހަފްތާ އަކު އެއް ދުވަހު މޫނުގައި މި ޕޭސްޓް އުނގުޅުމަށް ފަހު މަސާޖް ކުރާށެވެ.More from Hurihaa.mv