ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފި

Tue, 19 Sep 2023 02:33 PM

View on this article on ThePress.mv

ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.


More from ThePress.mv