ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

Mon, 18 Sep 2023 12:05 AM

View on this article on Muraasilu

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

އެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ މިއަދު ނައްތާލައިފިއެވެ.

ދޫނިދޫގައި މި ފަހަރު ނައްތާލީ ފުލހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ބަނގުރަލާއި، ޓޫރިސްޓް ޕޮލިސް، ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އަދި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނެތްގޮތަށް ގެނެވިފައިވާ އިންސިޑެންޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ބަނގުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 4100 ބްރޭންޑެޑް ފުޅިއާއި، 743 ޕެޓް ފުޅިއާއި، 4421 ދަޅު އަދި 19 ޕެކެޓް ބަނގުރާ ފުޅި ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބަނގުރާ ނައްތާލުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބަނގުރަލާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.


More from Muraasilu