ފުވައްމުލަކު ވެލިމަގުތައް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

Mon, 29 Apr 2024 12:32 PM

View on this article on Mikal News

ފުވައްމުލަކު ވެލިމަގުތައް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ނެހެދިހުރި ބައެއް ވެލިމަގުތައް އެއްވަރުކޮށް ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިމަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދިޔަ މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާންމުން ބޭނުންކުރަމުންދާ މުހިންމު މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.މިމައްސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެއްވަރުކޮށް ސާފުކުރެވުނު މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ކެމިމަގާއި ގުލްޒާރުމަގު ގުޅޭ ސަރަހައްދާއި، ރޯޝަނީ މަގާއި ޕެންޒީމާގޯޅި ގުޅޭ ސަރަހއްދާއި، ބަހާރީ ހިގުމާއި، ބޯވެލި ގޯޅިއާއި، ކުޅޭފެ ގޯޅިއާއި، ދަށިއަޑިމަގާއި، ކަޅުފެހިމަގާއި، ފުނަމާމަގާއި، އަލިވާމަގާއި ދަކަނދާހިގުން ގުޅޭ ސަރަހައްދު ހިމެނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ ފިޔަވަހި 1 ނިމި މިހާރުވަނީ ފިޔަވަހި 2 ގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށިފައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަގުތައް ނެހެދި އެބަހުއްޓެވެ.

The post ފުވައްމުލަކު ވެލިމަގުތައް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި appeared first on Mikal News.More from Mikal News