ުފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މާދަމާ ހެނދުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ

Sun, 12 Mar 2023 08:35 PM

View on this article on Mikal News

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މާދަމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ، 13 މާރިޗު 2013 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި މާދަމާގެ މިބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރު އިސްމާއީލު ރަފީގު އާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އޮންލައިންކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

“މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވިގެންދާނެ” ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ސިޓީ ކައުނސިލުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިބާއްވަނީ މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާ ތާ ގިން ދުވަސްތަކަކަށް ފަހުގައެވެ.

The post ުފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މާދަމާ ހެނދުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ appeared first on Mikal News.


More from Mikal News

...