ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަހިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

Tue, 16 May 2023 11:18 AM

View on this article on MDP

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީން ބައްލަވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ބެއްލެވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލައްވާ.

ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން


More from MDP