ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމަވައިފި

Sun, 30 Apr 2023 12:23 PM

View on this article on MDP

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ޕޭ ހަމަނައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށްފަހު ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ޕޭ ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ، ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝާމިލުވެގެން ދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާނުކުރެއްވުމަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މަރުހަބާ ކިޔާކަމެކެވެ.


More from MDP