ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް

Wed, 08 Mar 2023 08:51 PM

View on this article on MDP

ނަންބަރު: MDP/2023/019

11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް އެމެންބަރުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށާއެކު އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

ކ ގުޅި ގައި ވޯޓްލެވޭނެ މެންބަރުން

ކ މާފުށި ގައި ވޯޓްލެވޭނެ މެންބަރުން

ކ ގުރައިދޫ ގައި ވޯޓްލެވޭނެ މެންބަރުން

ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ވޯޓުލެވޭނެ މެންބަރުން

08 މާޗް 2023


More from MDP

...