އޮއިވާލިި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް

Tue, 19 Sep 2023 09:00 AM

View on this article on Masverin

އޮއިވާލިި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް

ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ އިންތިޒާމް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ލިސްޓަކީ ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓްކުރާނެ ލިސްޓެކެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުއެވެ.


More from Masverin