"ވެކިއުމް" ވަޅޯމަސް ތައްޔާރުކުރުން

Sun, 28 May 2023 11:39 AM

View on this article on Masverin

"ވެކިއުމް" ވަޅޯމަސް ތައްޔާރުކުރުން
މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެކެވެ. ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އިހުޒަމާނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަހުން ތައްޔާރުކުރީ ހިކިމަހާއި ވަޅޯމަހެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައްވެސް އިތުރުވެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް މިވަނީ ތަފާތުވެފައެވެ. މީގެތެރެއިން އެއް ބާވަތަކީ ވެކިއުމް މަހެވެ. މިއީ ވަޅޯމަސް ގިނަ ދުވަހު ހަލާކުވެދިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ވަޅޯމަސް "ވެކިއުމް" ކުރުމަކީ މަސްކައްކާ […]

More from Masverin