އޭޖީގެ އިތުބާރު ނެތްމައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

Mon, 05 Jun 2023 09:36 AM

View on this article on Khabaru Online

އޭޖީގެ އިތުބާރު ނެތްމައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ޗާގޯސް މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ޖަލްސާ މެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި މައްސަލަ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހަށް މަޖލީހުގައި އެޖެންޑާކުރެއްވިއެވެ. އެދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ވަޑައިނުގެން ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑާއިގެންފައިވާތީ މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދި އެ މައްސަލަވަނީ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ރިފްއަތު މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން […]

The post އޭޖީގެ އިތުބާރު ނެތްމައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި first appeared on Khabaru Online.


More from Khabaru Online