ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އޮންލައިން ބޭންކިންގ ލޮގިން އަށް ޓޫ-ފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި

Sun, 07 May 2023 05:18 PM

View on this article on Iruvaru

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އޮންލައިން ބޭންކިންގ ލޮގިން އަށް ޓޫ-ފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި

ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ އިތުރުފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މޯބައިލް ބޭންކިންގ ލޮގިންއަށް ޓޫފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން (2FA) މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި ފެށޭ ހަފްތާތެރޭގައި މި ހިދުމަތް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގއަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި އަޕްޓޭޑް އާއެކު، ލޮގިންވާ ފަރާތަކީ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކަސްޓަމަރުކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ސެކިއުރިޓީ ލެޔާއެއް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.  

އެޕް އަޕްޓޭޑް ކުރުމާއެކު، ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް އަށް ލޮގިން ވުމަށްފަހު، ލޮގިންވުމުގެ ދެވަނަ ދެވަނަ ސްޓެޕެއްގެ ގޮތުގައި އޯޓީޕީ (ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑް) ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރު ނުވަތަ އޮތެންޓިކޭޓަރ އެޕް މެދުވެރިކޮށްވެސް އޯޓީޕީ ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

ސްކޭމްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ އުކުޅުތައް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލަކުރަމުން އަންނައިރު، ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭންކުން މެދުނުކެނޑި މިދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެއެވެ. މި ގޮތުން މާރިޗު 2023 ގައި، ބޭންކުންވަނީ ހުރިހާ ސްކޭން-ޓު-ޕޭ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑް (އޯޓީޕީ) ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ލޮގިންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެލާރޓްސް ދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކުން ވަނީ އޮތެންޓިކޭޓަރ އެޕްތައް މެދުވެރިކޮށް އޯޓީޕީ ޖެނެރޭޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައި، ޑިފޯލްޓް އޯޓީޕީ ޗެނެލްއެއްގެ ގޮތުން އީމެއިލް މެދުކަނޑާލައި އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކަށް ޕުޝް ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވަންފަށާފައެވެ.  

ބޭންކުން ތަކުރާރުކޮށް އެދެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާނުކުރުމަށެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޕާސްވޯޑް ބަދަލުކުރުމާއި ވަރުގަދަ ޕާސްވޯޑް އެއް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭންކުން ވަނީ ހަނދާން ކޮށްދީފައެވެ

The post ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އޮންލައިން ބޭންކިންގ ލޮގިން އަށް ޓޫ-ފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި first appeared on Iruvaru Online.


More from Iruvaru