ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން

Tue, 21 Nov 2023 12:24 AM

View on this article on Dhuvas.mv

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން އަކީ ފޮރިން ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ އަދި ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އޭނާ ހުންނެވީ މެލޭޝިޔާއަށް ރާއްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުގެ މަގާމުގައެވެ.More from Dhuvas.mv