އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހުރި ރައީސް ޞާލިޙްގެ ޕޯސްޓަރ ނަގައިފި

Mon, 29 May 2023 04:59 PM

View on this article on Dhen.mv

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހުރި ރައީސް ޞާލިޙްގެ ޕޯސްޓަރ ނަގައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހުރި ރައީސް ޞާލިޙްގެ ޕޯސްޓަރ “ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް”އިން ނަގައިފިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ޖަގަހައަށް ވަދެފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުރި ތަން އެ ބިމުގެ ވެރިފަރާތުން ހުސްކުރަން އެންގި މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ދަނިކޮށެވެ.

ޖަގަހައަށް ވަނުމަށްފަހު ޖަގަހަ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ޕޮސްޓަރު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަނީ ނަގާފައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..


More from Dhen.mv