ޕޯން ސައިޓުތަކުގައި ސްކޭމެއް ހިންގަނީ

Mon, 15 May 2023 09:44 PM

View on this article on Channel News Maldives

ޕޯން ސައިޓުތަކުގައި ސްކޭމެއް ހިންގަނީ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެވޭނެކަމަށް ބުނެ ބަރަހަނާ ސައިޓުތައް ނުވަތަ ޕޯން ސައިޓުތަކުގައި ސްކޭމެއް ހިންގަމުން އަންނާތީ ސަމާލުވުމާށް ބައެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މިފަދަ ސައިޓުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާ "ސެކްސްޓޯޝަން" ސްކޭމެއް ހިންގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މިގޮތުން އެ ސައިޓުތަކުގައި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ހިތްވާމީހުންނާއި، ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނަށްކަމަށެވެ. 

މިހެންކަމުން ރާއްޖެއަށް ދެވޭނެކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ލިންކުތަކަށް ނިފިތުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ފާހިޝް އަމަލު ހިންގަން ބޭނުންތޯ ސުވާލުކޮށް އަންނަ ލިންކުތަކަށް ނުފިތުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. More from Channel News Maldives