އުކުޅަހު ފަޅުން ސަފާރީ ބޭރުކޮށްފި

Mon, 15 May 2023 08:11 PM

View on this article on Channel News Maldives

އުކުޅަހު ފަޅުން ސަފާރީ ބޭރުކޮށްފި
ރާ ވިއްކާ ކަމަށް އއ. އުކުޅަހު ރައްޔިތުން ތުހުމަތު ކުރާ ސަފާރީ އެރަށު ފަޅުތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު ނެރެފި އެވެ.

އުކުޅަސް ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް "ޒެޑް ކްރޫޒާ" ސަފާރީން ރަށުތެރެއަށް ރާ ވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ރަށު ރައްޔިތުން އިހްތިޖާޖް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ސަފާރީ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން ނެރެން އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ ރޭ އަމުރު ކުރިއިރު ރޭ ވަނީ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ސަފާރީ އުކުޅަހު ފަޅުން ނިކުތީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ.

އުކުޅަހަކީ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ ރަށެއްނަމަވެސް ރަށުތެރޭގައި ސަފާރީތައް ބާއްވައިގެން ރާ ވިއްކާ ރަށެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް އެރަށު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ބަނގުރާ ވިއްކާކަމުގެ ތުހުމަތު މީގެކުރިވެސް ކުރެވުނެވެ. އެމައްސަލަ ފުލުހުންށާއި ކައުންސިލަށްވެސް ކުރިން ހުށަހެޅިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ސަފާރީއަކީ މަރާމާތަށް އެރަށަށް އައި ސަފާރީއެއް ކަމަށާއި ކޯޓު އަމުރެއް ލިބުމުން ސަފާރީ ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. ސަފާރީ އިން ރާ ވިއްކާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކައުންސިލުގެ ދޮރުމައްޗަށް ބޮއްކުރައެއްވެސް އެހެލާފަ އެވެ. 


More from Channel News Maldives