ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ މެސެޖަށް ސަމާލުވޭ

Tue, 19 Sep 2023 02:51 PM

View on this article on Avas.mv

ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ މެސެޖަށް ސަމާލުވޭ

ޑެލިވަރީ ކުރަން ޖެހޭ ޕެކޭޖަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ކުރާ މެސެޖަކަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ދައުރުކުރަމުންދާ މި މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑީއެޗްއެލް ޕެކޭޖެއްގެ ޑެލިވަރީ އަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތޮމުގެ ސަބަބުން ޕެކޭޖް ޑެލިވަރީ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މި މެސެޖުގައި ވަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިންކަކަށް ވަނުމަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ސްކޭމް މެސެޖެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މި މެސެޖަށާއި އަދި މިފަދަ ސްކޭމް މެސެޖުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ސްކޭމް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ފުލުހުން ވަނީ މަލްޓި އޭޖެންސީ ޓާސްކް ފޯހެއް ވެސް އެކުލަވާލާފަ އެވެ.

ސްކޭމްގެ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ވަނީ 23 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ ހިމެނޭ 998 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ އެވެ.


More from Avas.mv