ނަޝީދުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް: ރައީސް އުޅުއްވަނީ ދައުލަތް ހުއްޓުވަން

Tue, 19 Sep 2023 01:33 PM

View on this article on Avas.mv

ނަޝީދުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް: ރައީސް އުޅުއްވަނީ ދައުލަތް ހުއްޓުވަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދިވެހި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

-- ތަފްސީލް އަންނަނީ --


More from Avas.mv